www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Detailplaneeringute teated

 

Konguta Vallavolikogu 15.12.2010 otsusega nr 70 on algatatud Konguta vallas Annikoru külas Teeotsa katastriüksuse (katastritunnus nr 33101:001:0128) detailplaneeringu koostamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 5572 m2, katastriüksuse sihtotstarve sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Pööritsa külamaja ehitamine, krundi hoonestusala määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, krundi ehitusõiguse ja maa sihtotstarbe määramine.
Planeeringu algatamise ettepaneku tegi Konguta Vallavalitsus.
 
Konguta Vallavolikogu on 15.12.2010. otsusega nr 69 vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kruusi maaüksuse (katastritunnus 33101:003:0041) detailplaneeringu Metsalaane külas Konguta vallas ühepereelamu ehitamiseks ja kinnistu jagamiseks kaheks katastriüksuseks. Planeeringuala suuruseks on 10,39 ha.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 03.01.2011- 16.01.2011 Konguta vallamajas. Avalik arutelu toimub 17.01.2010 kell 10:00 Konguta vallamajas.
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230