www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Detailplaneeringu algatamine

 

Konguta Vallavolikogu 23.03.2011 otsusega nr 81 on algatatud Konguta vallas Vellavere külas Reino kinnisasja (katastritunnus nr 33101:003:0056) detailplaneeringu koostamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 8,35 ha, katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaa.
Detailplaneeringu eesmärgiks on puhke-,virgestus-ja motospordi kompleksi rajamine koos abihoonetega, krundi hoonestusala piiritlemine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine, ehitusõiguse määramine ja maa sihtotstarbe muutmine.
Planeeringu algatamise ettepaneku tegi Sandra Reinsalu.
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230