www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Detailplaneeringu algatamine Teeotsa kinnistul

 

Detailplaneeringu algatamine Teeotsa kinnistul
 
Konguta Vallavolikogu 18.08.2011 otsusega nr 13 on algatatud Konguta vallas Annikoru külas Teeotsa katastriüksuse (katastritunnus nr 33101:001:0128) detailplaneeringu koostamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 1400 m2, katastriüksuse sihtotstarve sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa.
Detailplaneeringu eesmärgiks on avalikult kasutatava parkla ehitamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ja krundi ehitusõiguse määramine.
Planeeringu algatamise ettepaneku tegi Konguta Vallavalitsus.

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230